Prevenció Riscos Laborals (Mòdul Bàsic segons Normativa) Mixta

235
PRL 60 hores
Hores:
60 hores
Data Inici:
06 de Juny de 2017
Data Fi:
27 de Juny de 2017
Horari:
Presencial: Dies 6, 12, 22 i 27 de juny
en horari de 09h a 14h
Resta online
Lloc:
FUNDESOC HOSPITALET
Modalitat:
Mixta
Preu:
Subvencionada per a treballadors i autònoms

OBJECTIUS GENERALS DEL CURS:

 1. Contribuir a la determinació de les qualificacions i competències professionals específiques del sector de la Construcció en matèria de seguretat i salut en el treball.
 2. Aconseguir que les accions i actuacions en relació amb els continguts de la llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, i la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la Subcontractació en el Sector de la Construcció siguin anàlogues, homogènies i coordinades en tot el territori nacional.
 3. Transmetre els coneixements i normes específiques en matèria de seguretat i salut en el treball corresponents al nivell bàsic de les activitats del Metall en la Construcció.

CONTINGUTS GENERALS DEL CURS:

 1. Conceptes bàsics sobre seguretat i salut.
 2. El treball i la salut. Els riscos professionals. Factors de risc.
 3. Danys derivats del treball. Els accidents de treball i les malalties professionals. Altres patologies derivades del treball.
 4. Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals. Deures i obligacions bàsics en aquesta matèria.
 5. Riscos generals i la seva prevenció.
 6. Riscos lligats a les condicions de seguretat.
 7. Riscos lligats al medi ambient del treball.
 8. La càrrega del treball, la fatiga i la insatisfacció laboral.
 9. Sistemes elementals de control de riscos. Mitjans de protecció col·lectiva i equips de protecció.
 10. Plans d’emergència i evacuació.
 11. El control de la salut dels treballadors.
 12. Riscos específics i la seva prevenció en el sector de la construcció.
 13. Diferents fases d’obra i les seves proteccions corresponents (xarxes, baranes, bastides, plataformes de treball, escales, etc.).
 14. Implantació d’obra. Locals higiènic sanitaris, Instal·lacions provisionals, etc.
 15. Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos.
 16. Organismes públics relacionats amb la seguretat i salut en el treball.
 17. Organització preventiva del treball: rutines bàsiques.
 18. Documentació: recollida, elaboració i arxiu.
 19. Representació dels treballadors. Drets i obligacions (delegats de prevenció, comitè de seguretat i salut, treballadors designats, etc.).
 20. Primers auxilis.
 21. Procediments generals.
 22. Pla d’actuació.

Requisits

PER FER LA INSCRIPCIÓ AL CURS NECESSITEM:

 1. Còpia DNI o equivalent per les dues cares.
 2. Si ets treballador: còpia de la capçalera de la darrera nòmina.
 3. Si ets autònom: còpia del darrer rebut d’autònom.
 4. Si estàs desocupat: còpia del document DARDO i còpia de la vida laboral o d’una nòmina antiga.
 5. Omplir el full d’inscripció que trobaràs a continuació:

Logopdf Full Inscripcio Cursos Subvencionats

Quan ho tinguis tot, ens ho fas arribar a l’ email hospitalet.fundesoc@gmail.com

Si tot està correcte, et confirmarem la reserva de plaça.

* Fundesoc es reserva el dret a modificar la planificació del curs si no s’arriba al mínim d’alumnes requerits.

Observacions

 • Curs subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
 • Descarrega’t aquí el Calendari del Curs:

PRL_60h_HOSPITALET_06juny.pdf