Nòmines i Seguretat Social II – Hospitalet

196
Nòmines i SSocial
Hores:
30 hores
Data Inici:
27 de Maig 2017
Data Fi:
01 de Juliol 2017
Horari:
Dissabtes de 9h a 14h i
Divendres 30/6 de 15h a 20h
Lloc:
FUNDESOC HOSPITALET
Modalitat:
Presencial
Preu:
Subvencionat per a treballadors i autònoms

OBJECTIUS GENERALS DEL CURS:

–    Ser capaç de confeccionar contractes, nòmines i seguretat social, així com de gestionar els aspectes legals mes – rellevants.
–    Desenvolupar l’ activitat laboral en el àmbit de la gestió administrativa.
–    Dominar la confecció de tramitar nòmines

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

–    Reconèixer els elements clau del full salarial i efectuar els processos de càlcul i tràmits adequats
–    Efectuar els procediments relatius a les obligacions amb la seguretat social i hisenda derivats de la relació laboral, complimentant i tramitant correctament tota la documentació
–    Analitzar les modalitats contractuals i la seva utilització
–    Conèixer tots els element relacionats amb la gestió de nomines i seguretat social i la seva documentació associada

CONTINGUTS GENERALS DEL CURS:

Els continguts que s’estudiaran durant el curs de Nòmines i Seguretat Social II són:

1.    Gestió laboral
1.1.    La gestió laboral que es?
1.2.    Parts essencials de la gestió laboral

2.    Règim general de la seguretat social
2.1.    Que es el règim general de la seguretat social?
2.2.    Característiques del Regim general de la seguretat social
2.3.    Exclusions del regim general

3.    Inscripció de l’empresa en la seguretat social. mútues patronals. llibres obligatoris
3.1.    Inscripció de les empreses a la seguretat social passos a seguir
3.2.    La mútues patronals, característiques i funcions
3.3.    Els compliment de les empreses els llibres

4.    El règim especial dels treballadors autònoms
4.1.    Que es el regim general d’autònom
4.2.    Cotitzacions al regim d’autònoms
4.3.    Estatut dels autònoms: característiques en quant a les prestacions

5.    Llibres obligatoris
5.1.    El compliment de la norma en quant els llibres

6.    El calendari laboral
6.1.    Que es el calendari laboral
6.2.    Especificacions i característiques del calendari laboral

7.    La contractació de treballadors
7.1.    Tipus de contractes
7.2.    Contractes de durada indefinida
7.3.    Contractes d etemps determinat
7.4.    Contractes formatius
7.5.    Contractes a temps parcial
7.6.    Altres modalitats contractuals

8.    Enquadrament i afiliació a la seguretat social. altes i baixes
8.1.    Mecanisme d’altes, gestió i documentació per el alta
8.2.    Les baixes i els seus motius

9.    Suspensió i extinció de la relació contractual. Acomiadaments
9.1.    Suspenció característiques i efectes
9.2.    Causes i tipus de suspensió
9.3.    L’extinció de la relacio laboral: definició de criteris
9.4.    Classificació
9.5.    Tipus i efectes
9.6.    Liquidació i quitança

10.    L’expedient del treballador
10.1.    Que es el expedient del treballador en la gestió de nòmines i seguretat social
10.2.    Informació i documentació que ha de contenir un expedient

11.    Contractes bonificats
11.1.    Tipologia de contractes bonificats
11.2.    Les bonificacions

12. Tramitació
12.1 Organismes per la tramitació del conceptes salarials.
12.2. Terminis de tramitació i característiques de les mateixes

13.    El salari i la seva composició: salari base, plus, complements, hores extres
13.1.    El salari base, definició i caracteristiques
13.2.    Els pluses, tipologia
13.3.    Els complements definició i clasificació
13.4.    Les hores extres

14.    Elements de la cotització a la seguretat social: normativa reguladora, bases de cotització, tipus de cotització…
14.1.    Elements bàsic de la cotització
14.2.    Que es la base de cotització i com es calcula
14.3.    Tipologia de cotitzacions

15.    Liquidacions
15.1.    Lextinció de la relacio laboral: definició de criteris
15.2.    Cassificació
15.3.    Tpus i efectes
15.4.    Lquidació i quitança

16.    Aplicacions informàtiques per a la gestió de personal
16.1.    Exemples de programes de gestió de nomines i seguretat socials

Requisits

PER FER LA INSCRIPCIÓ AL CURS NECESSITEM:

  1. Còpia DNI o equivalent per les dues cares.
  2. Còpia de la capçalera de la darrera Nòmina (si ets treballador) ó del darrer Rebut d’Autònoms (si ets autònom).
  3. Omplir el Full d’Inscripció que et pots descarregar aquí:

LogopdfANNEX 1- Inscripcio Cursos Subvencionats

Quan ho tinguis tot, ens ho fas arribar a l’ email hospitalet.fundesoc@gmail.com

Si tot està correcte, et confirmarem la reserva de plaça.

* Fundesoc es reserva el dret a modificar la planificació del curs si no s’arriba al mínim d’alumnes requerits.

Observacions

  • Aquest curs de Nòmines i Seguretat Social II és un curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya.