Anglès A.1.A – Presencial – Avinyó

184
InglesInicial_A1
Hores:
75 hores
Data Inici:
22 de Març 2017
Data Fi:
25 d’Octubre 2017
Horari:
Dimecres de 18.45h a 21.45h
Lloc:
FUNDESOC AVINYÓ
Modalitat:
Presencial
Preu:
Subvencionat per a treballadors i autònoms

OBJECTIUS GENERALS DEL CURS:

L’objectiu del programa és proporcionar als alumnes la formació i aprenentatge en llengua anglesa necessària per a que puguin presentar-se (quan dominin el nivell) a les probes d’acreditació oficial del nivell A1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MECRL).

OBJECTIUS ESPECÍFICS

Competències pragmàtiques: funcional i discursiva.Comprensió oral

– Identificar la intenció comunicativa, la idea principal i els punts principals de missatges orals breus sobre temes familiars i de la vida quotidiana, emesos en situació de comunicació directa, molt a poc a poc, amb pauses i amb possibilitat de repeticions o aclariments.
– Comprendre el sentit global i confirmar detalls predictibles en textos orals breus i senzills, emesos per mitjans tècnics i articulats, en bones condicions acústiques, molt a poc a poc, amb claredat, pauses i sent possible la repetició.

Expressió oral

– Realitzar intervencions breus i senzilles, però que resultin comprensibles, adequades i coherents, relacionades amb els seus interessos i amb les necessitats de comunicació més immediates previstes en la programació, en un registre neutre, amb pauses i interrupcions considerables, amb un repertori i control molt limitat dels recursos lingüístics i recorrent al suport gràfic i de comunicació gestual.

Comprensió escrita

– Copsar la intenció comunicativa, el sentit global, els punts principals, la informació específica predictible i el registre formal o informal de textos breus i senzills en llengua estàndard, recolzant-se en la informació visual i el context.

Expressió escrita

– Oferir informació personal per escrit, omplir formularis senzills i transcriure informació.
– Escriure missatges i textos breus i senzills, relatius a aspectes quotidians concrets, adequats a la situació de comunicació, amb una organització i cohesió elemental, un registre neutre i un control molt limitat dels recursos lingüístics.

Interacció oral i escrita

– Participar en converses senzilles relacionades amb situacions de comunicació habituals, sempre que l’interlocutor parli a poc a poc, amb claredat i es puguin sol·licitar aclariments o repeticions.
– Comprendre i escriure missatges i textos breus de caràcter personal i social, adequats a la situació de comunicació, utilitzant una organització elemental, un registre neutre i amb un control molt limitat dels recursos lingüístics

Competència sociocultural i sociolingüística

– Familiaritzar-se amb els aspectes socials més rellevants de les situacions de la vida quotidiana i personal per tal de fer un ús bàsic apropiat de la llengua i adequat a la situació comunicativa.
– Reconèixer i utilitzar les formes de relació i tractament social més usuals, dins d’un registre estàndard.
– Comprendre els comportaments i valors diferents als propis subjacents en els aspectes socioculturals més quotidians i evidents.

Competència lingüística

– Fer servir un repertori bàsic de lèxic i expressions relatives a les situacions i funcions més habituals previstes en aquest programa.
– Assolir un control molt limitat dels recursos lingüístics, amb els possibles errors sistemàtics propis del nivell

Competència estratègica

– Desenvolupar estratègies de treball personal i autònom utilitzant diverses fonts de comunicació i recursos, incloses les tecnologies de la informació i la comunicació, que permetin plantejar un aprenentatge al llarg de la vida.
– Participar activament en el procés d’aprenentatge en col·laboració amb el formador i altres alumnes, progressant cap a un aprenentatge autònom.
– Avaluar les produccions pròpies i les dels altres, analitzant errors i dificultats i assenyalant formes de correcció o superació.

CONTINGUTS GENERALS DEL CURS:

Durant el curs A.1.A d’Anglès es treballaran els continguts oficials establerts al MCRL (Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües) fent servir tots els suports al nostre abast (llibres, revistes, videos, CD’s, exercicis online, etc) per a que les classes siguin el més amenes i didàctiques possibles.

Els continguts que s’estudiaran són:

A. competències lingüístiques

A.1 Continguts lexicosemàntics

1. Vocabulari bàsic relacionat amb:

– Identificació personal: dades personals necessàries per identificar-se i desenvolupar-se en els àmbits personal i públic en situacions quotidianes i en visites turístiques a països estrangers.

– Habitatge, llar i entorn: l’habitatge (tipus, serveis, habitacions, mobles, roba de casa, instal·lacions i útils de la llar, reparacions), ciutat / camp, zona en què viu (el barri i la ciutat), regió, país.

– Activitats de la vida diària: a casa ia la feina, la rutina diària, professions, treball: característiques, horari i activitat diària, qualificació professional, salari.

– Temps lliure i oci: aficions, interessos personals, activitats de temps lliure: activitats intel·lectuals i artístiques, esports, festes, la música, instruments musicals.

– Viatges: transport públic: aeroport, estacions de tren, autobús, metro, taxi. Bitllets, preus i horaris. Turisme: camp, platja, muntanya. Vacances, tipus d’allotjament (lloguer, hotel, campisme), documents, equipatge.

– Relacions humanes i socials: família, amistats, vida social: cites, reunions, invitacions, contactes per correspondència.

– Educació i formació: estudis, assignatures, tipus de centres (col·legi, institut, universitat).

– Compres i activitats comercials: botigues, grans magatzems, mercats, la roba (talles i colors), estris bàsics (casa, col·legi, treball), preus, moneda, els bancs, restaurants, bars, formes de pagament.

– Alimentació: tipus de menjar i beguda, plats típics, hàbits dietètics, menjar sa / menjar escombraries, menús, locals de menjars i begudes.

– Béns i serveis: transports, hospitals, centres educatius, tallers mecànics, estacions de servei, policia, correus, telèfons, oficines d’informació turística.

– Llengua i comunicació: la llengua que s’estudia i el seu lloc en el món, els idiomes, les tecnologies de la informació i la comunicació.

– Clima, condicions atmosfèriques i medi ambient: estacions, temperatura, fenòmens atmosfèrics més comuns.

2. Formació de paraules molt freqüents: girlfriend, policeman.
3. Afixos més freqüents: cleaner, Unhappy, impossible.
4. Presentació d’antònims (tall-short) i paraules de significat pròxim (table, desk).
5. Falsos amics més freqüents (conductor, library).
6. Abreviació de paraules d’ús freqüent (bike, fridge).
7. Verbs amb partícula d’ús molt freqüent (get up, come in).
8. Iniciació d’algunes col·locacions bàsiques: make a mistake, ask a question.

A.2 Continguts gramaticals

1. Oració
– Concordança subjecte- verb en nombre
– Presentació i iniciació d’oracions declaratives afirmatives i negatives; interrogatives (amb i sense partícules) i respostes breus (Yes, I am. No, she doesn’t) en els temps verbals estudiats.
– Ordre dels elements: subjecte, verb i complements; posició de la negació.
– Oracions imperatives (sit down, please).
– Introducció a les oracions exclamatives (That wonderful!)
– Coordinació: conjuncions més freqüents (and, but, or).
– Subordinació: oracions causals (because), temporals (when).

2. Noms i adjectius
– El nombre del nom: formació del plural + (e) s; plurals irregulars (women, men); noms que s’usen només en plural (people).
– El gènere del nom de persones: paraules diferents per al masculí / femení (boy-girl); paraules comunes per a tots dos (teacher); sufix -ess per formar el femení d’alguns noms (waiter-Waitress).
– Noms comptables i incomptables i consolidació de casos que presenten més dificultat (people, money, paper …).
– El genitiu ‘s / s'(Jane’s sister, my parents’car)
– L’adjectiu: formes, ús i posició en l’oració. Invariabilitat per gènere i nombre.

– L’adjectiu modificat per l’adverbi (very easy, too small).
– La comparació: adj + -er / more + adj / more + nom.
– El grau superlatiu adj + est / the most + adj. Superlatius irregulars (best, worst, most).

3. Determinants
– L’article determinat i indeterminat. Usos més comuns i omissió.
– Demostratius i concordança en nombre amb el nom: That car is very fast
– Interrogatius: What (What colour is it?).
– Numerals cardinals fins a tres dígits.
– Possessius: my, your, his, her, our, their
– Indefinits més freqüents: some, any, no, much, many (I had some tea).

4. Pronoms
– Pronoms personals subjecte i complement, impersonals, demostratius, interrogatius i indefinits.
– Ús de one (s): the xarxa one
– Pronoms indefinits més freqüents compostos de sotmetre, any-.
– Pronoms impersonals: it, there (It raining).

5. Verbs
– Formes i usos del verb be en present.
– Verbs auxiliars do i be. Característiques i ús.
– Present simple dels verbs més freqüents. Presentació i iniciació
– Imperatiu (Listen. Do not write).
– Formes i usos del verb be en passat.
– El Present Simple i el Present Continu dels verbs més freqüents. Contrast entre ambdós temps.

El Passat simple. Formes regulars i irregulars dels verbs del nivell. Usos.
– Introducció als verbs modals: can i could. Característiques i usos.
– Formes impersonals del verb be (It three o’clock. There are no apples)
– La forma be going to per expressar plans futurs.
– Introducció de will / ‘ll com a forma de futur i oferiment / promesa (l’II leave on Monday; l’II open the door for you; Do not worry, l’II do it).
– Formes impersonals del verb be en passat (There was a match on TV).
– Iniciació al present perfecte per experiències passades i contrast amb el passat simple (Have you ever been to London? Yes, I went there last summer).
– Contrast de verbs comuns que regeixen infinitiu (Would like / want) davant d’altres que regeixen gerundi (like / hate).
6. Adverbis
– Interrogatius: Where, When, How, Why.
– Afirmació i negació (yes, no).
– – Formació de l’adverbi a partir de l’adjectiu. Excepcions: hard, fast, well.
– Forma, ús i posició més freqüent dels adverbis i locucions adverbials per indicar: lloc i adreça, manera, temps, quantitat, probabilitat (perhaps, maybe) i freqüència.
– L’adverbi modificat per altres adverbis (very slowly).

7. Enllaços
– Ús de les preposicions més freqüents de lloc, adreça i temps.
– Presentació d’altres preposicions (with, without, about).
– Preposicions que precedeixen a certs noms (by car, at work, on holiday).
– Iniciació en l’ús d’algunes conjuncions d’ús més freqüent: and, but, or, because.

A.3 Continguts ortogràfics
1. L’alfabet. Lletrejo.
2. Representació gràfica de fonemes i sons:
– Correspondències més freqüents entre grafies i fonemes. Correspondències inusuals en paraules d’ús freqüent.
– Vocals mudes i el seu possible valor fonològic. Consonants mudes.
– Canvis ortogràfics davant inflexions.
3. Ús de majúscules en noms propis de persones, llocs i altres: dies de la setmana, mesos, nacionalitats i idiomes.
4. Ús bàsic dels signes ortogràfics: punt, dos punts, coma, interrogació, exclamació, apòstrof i guió.
5. Formes de contracció (didn’t, can not)
6. Signes d’ús comú: @, €, £, $

A.4 Continguts fonètics i fonològics
1. Sons i fonemes vocàlics.
Sistema vocàlic: Les vocals: contrast entre vocals llargues i curtes.
2. Sons i fonemes consonàntics.
Sistema consonàntic: Seqüències inicials i finals: pronunciació de grups consonàntics ( “consonant clusters”)
3. Processos fonològics: ensordiment, sonorització, enllaç, assimilació i elisió
4. Accent i atonicitat: patrons tonals en el sintagma. Pautes bàsiques del ritme i l’entonació.

B. COMPETÈNCIES SOCIOLINGÜÍSTIQUES I SOCIOCULTURALS

Continguts sociolingüístics i socioculturals
Marcadors lingüístics de relacions socials, normes de cortesia, estereotips i introducció bàsica a les varietats geogràfiques i de registre.

C. COMPETÈNCIES PRAGMÀTIQUES

C.1 Continguts funcionals

1. Actes assertius: funcions o actes de parla relacionats amb l’expressió del coneixement, l’opinió, la creença i la conjectura: afirmar, anunciar, assentir, classificar, descriure: educació, treball, persones, caràcter, significat, experiències, accions i projectes referits al moment present, al passat i al futur, dissentir, expressar acord i desacord, expressar desconeixement, expressar una opinió, formular hipòtesis, expressar graus de certesa, identificar / es, informar sobre rutines i hàbits, gustos, plans, decisions, presentar / es, recordar alguna cosa a algú, rectificar, corregir informació.
2. Actes compromisius: funcions o actes de parla relacionats amb l’expressió d’oferiment, intenció, voluntat i decisió: expressar la intenció, la decisió o la voluntat de fer o no fer alguna cosa, convidar, oferir alguna cosa o ajuda, oferir-se a fer alguna cosa .
3. Actes directius: funcions o actes de parla que tenen com a finalitat que el destinatari faci o no faci alguna cosa, tant si això és, al seu torn, un acte verbal com una acció d’una altra índole: aconsellar, alertar, donar instruccions o permís , demanar: alguna cosa, ajuda, confirmació, informació, instruccions, opinió, permís, que algú faci alguna cosa; prohibir o denegar, proposar, permetre, ordenar, sol·licitar, acceptar i rebutjar.
4. Actes fàctics i solidaris: funcions o actes de parla que es realitzen per establir o mantenir el contacte social i expressar actituds respecte als altres: acceptar o declinar una invitació, ajuda o oferiment, agrair, atraure l’atenció, donar la benvinguda , acomiadar-se, expressar aprovació, felicitar, interessar-se per algú o alguna cosa, lamentar, demanar i acceptar disculpes, refusar, saludar i respondre a salutacions.
5. Actes expressius: funcions o actes de parla que expressen actituds i sentiments davant determinades situacions: expressar alegria / felicitat, estima / simpatia, decepció, desinterès, dubte, esperança, preferència, satisfacció, tristesa i enuig.

C.2 Continguts discursius

1. Iniciació de fórmules bàsiques relacionades amb el control de la comunicació: demanar que repeteixin i parlin més alt, demanar aclaracions, etc.

2.Fórmules de cortesia (Excuse me; Please; Thank you; Sorry)
3. Marcadors conversacionals per saludar presentar-se, dirigir-se a algú, acomiadar-se, interactuar, sol·licitar ajuda (Hi; Excuse me; See you; Can you help me?).
4. Consolidació de certs marcadors per ordenar el discurs i recursos per contextualitzar en l’espai i en el temps (Then; after that; later …).
5. Connectors més freqüents. (Vegeu “conjuncions” dins de “Enllaços”).
6. Iniciació al contrast de registres formal i informal amb algunes fórmules freqüents.
7. El·lipsi dels elements coneguts (I get up at seven and (I) have breakfast
8. Entonació i puntuació discursiva bàsiques.

Requisits

PER FER LA INSCRIPCIÓ AL CURS NECESSITEM:

  1. Còpia DNI o equivalent per les dues cares.
  2. Còpia de la capçalera de la darrera Nòmina (si ets treballador) ó del darrer Rebut d’Autònoms (si ets autònom).
  3. Omplir el Full d’Inscripció que et pots descarregar aquí:

LogopdfANNEX 1- Inscripcio Cursos Subvencionats

Quan ho tinguis tot, ens ho fas arribar a l’ email avinyo.fundesoc@gmail.com

Si tot està correcte, et confirmarem la reserva de plaça.

* Fundesoc es reserva el dret a modificar la planificació del curs si no s’arriba al mínim d’alumnes requerits.

Observacions

  • Aquest curs d’Anglès A.1.A és un curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya.
  • Els nostres alumnes aprendran l’anglès de les següents maneres:

a) Mitjançant la exposició directa i ocasional:

– Escoltant converses.

– Cara a cara amb un parlant nadiu.

– Escoltant la ràdio, gravacions, etc.

– Veient i escoltant la televisió, vídeos, etc.

– Llegint textos escrits senzills.

– Utilitzant CD-ROMs, etc.

b) Mitjançant la exposició directa a enunciats parlats i a textos escrits especialment escollits o adaptats.

c) Mitjançant la participació directa en tasques especialment elaborades pel seu nivell.

d) Mitjançant l’estudi individual dirigit.

e) Mitjançant l’ús de l’alemany com a llengua principal a classe i només el català/castellà quan sigui necessari.

f) Mitjançant l’ús de les TICs (Internet, xarxes socials, etc).

g) Mitjançant la realització i avaluació d’activitats a classe amb el recolzament del professor.